;

Jakie prawa przysługują ciężarnej?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Przede wszystkim pracownica w okresie ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Należy jednak zwrócić uwagę, iż sytuacja prawna kobiet w ciąży różni się w zależności od rodzaju umowy, jaką mają zawartą z pracodawcą. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Z powyższego uprawnienia nie mogą korzystać pracownice zatrudnione na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony  lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży może jednak nastąpić w sytuacji, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy, a także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, kobiety która spodziewa się dziecka, nie wolno:

  1. zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  2. zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej,
  3. nie wolno - bez jej zgody - delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Ponadto, pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży, jeśli:

  1. jest zatrudniona na stanowisku pracy zabronionej kobietom w odmiennym stanie,
  2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

Pracownica ciężarna ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań w związku z ciążą, które zostały zlecone przez lekarza w przypadku gdy badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop.

 

Ponadto kobiecie ciężarnej, która zachoruje z powodów związanych z przebiegiem ciąży, przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 % wynagrodzenia. Należy zwrócić uwagę, iż od zeszłego roku zasiłek chorobowy w trakcie ciąży przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej niż przez 270 dni (a nie jak było do tej pory maksymalnie 182 dni).

Komentarze