Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU

MAMAZONE.pl

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Polityka Prywatności - dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu.

 

Administrator - HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 7A, 90-562 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000653595, NIP 729-271-37-61, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

 

Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem: www.mamazone.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora:

 

Zawartość - wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.

 

Wypowiedzi - wszelkie treści, w tym wypowiedzi, komentarze, opinie oraz poglądy publikowane przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu, w tym w ramach Forum.

 

Rejestracja - czynność faktyczna niezbędna w celu uzyskania dostępu do Forum oraz ewentualnie innych funkcjonalności Serwisu.

 

Forum - funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą publikować Wypowiedzi.

 

Użytkownik - osoba, która może korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

 

Postanowienia Ogólne

1. Twórcą, administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.

 

2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.mamazone.pl jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis powstał w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z Zawartością oraz do zamieszczania Wypowiedzi na Forum. Jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu stanowi działanie zabronione i narusza prawa Administratora bądź innych Użytkowników.

 

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu i Zawartości stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 

5. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub z niego korzystanie. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Zawartości.

 

6. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Zawartości lub w związku z nimi.

 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

 

Rejestracja

8. Korzystanie z Forum wymaga dokonania Rejestracji. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku Rejestracji również w celu uzyskania dostępu do innych funkcjonalności Serwisu o czym poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

 

9. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

10. Rejestracja polega na wypełnienia formularza rejestracyjnego. znajdującego się na stronach Serwisu pod adresem http://profil.mamazone.pl/Register.aspx, w którym Użytkownik podaje dane podstawowe (w tym adres e-mail) i/lub dodatkowe oraz wybiera nazwę Użytkownika i hasło.

 

11. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.

 

12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres email podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.

 

13. W chwili potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa ("Umowa") o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail kontaktmamazone@gmail.com Odstąpienie nie dotyczy usług, z których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od zawarcia Umowy.

 

14. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu

15. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością oraz publikowanie Wypowiedzi na Forum.

 

16. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji, z zastrzeżeniem korzystania z Forum. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

 

17. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.

 

18. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że korzystając z Serwisu jest świadom tego że:

 

a. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.

 

b. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;

 

c. podczas korzystania z Serwisu może być narażony na zapoznanie się z Zawartością, która może naruszać jego prawa, dobra osobiste, przekonania, uczucia, dobre obyczaje, tajemnicę, know how i godzi się na takie narażenie lub naruszenie;

 

d. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie się z nimi;

 

19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zamieszczone w ramach Zawartości porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad.

 

20. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o czym poinformuje w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

 

Forum

21. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Forum za pośrednictwem, którego może publikować swoje Wypowiedzi.

 

22. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał regulaminu Forum znajdującego się na stronach Portalu.

 

23. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników jakichkolwiek Wypowiedzi o charakterze komercyjnym, w tym o charakterze promocyjnym lub reklamowym.

 

24. Użytkownicy publikują swoje Wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie jest odpowiedzialny za Wypowiedzi Użytkowników, nie wybiera Użytkowników oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie usuwa ani nie modyfikuje ich Wypowiedzi.

 

Odpowiedzialność

25. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez świadczenie usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika, ograniczoną do wysokości kwoty jaką Użytkownik zapłacił za wykonywanie usług objętych Umową, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 

26. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

 

27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za szkodę wywołaną korzystaniem z Serwisu w przypadku, gdy takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy lub szkoda wynika z przyczyn dotyczących Użytkownika, w tym w przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z Regulaminem.

 

28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub oprogramowania Użytkownika lub dostępu Użytkownika do sieci.

 

29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Polityką Prywatności działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich (w tym za włamania, działania hakerskie, publikowanie Wypowiedzi naruszających prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje).

 

30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy.

 

31. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem czynników niezależnych od Administratora, siły wyższej, awarią sprzętu, oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, działań lub zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.

 

Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

32. Administrator oświadcza, iż udostępniając Użytkownikom Forum nie bada treści ani formy Wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników, w tym nie bada czy Wypowiedzi naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania.

 

33. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Wypowiedzi w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Wypowiedzi będących przyczyną naruszenia.

 

34. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w pkt. 33 powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 

a. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:

 

i. w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;

 

ii. w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem,

 

b. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonej Wypowiedzi.

 

c. zawiadomienie będzie zawierać opis Wypowiedzi, której dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu (linka), w ramach której jest ona dostępna i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tej Wypowiedzi;

 

35. Administrator powiadomiony w sposób opisany w pkt. 34, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną Wypowiedź z Serwisu.

 

36. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres redakcja@mamazone.pl. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w pkt. 34, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.

 

37. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 36, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w pkt. 34. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym w pkt. 36, Administratora uznaje się za powiadomionego z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.

 

Procedura zablokowania dostępu

38. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

 

Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Użytkownik natarczywie publikuje Wypowiedzi naruszające prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, chronioną tajemnicę.

 

działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom.

 

Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

 

39. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Użytkownika. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.

 

40. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

 

Reklamacje

41. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

42. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

43. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

44. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

45. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Użytkownika.

 

Dane Użytkowników

46. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach Rejestracji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.

 

Postanowienia końcowe

47. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu od chwili jego opublikowania.

 

48. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę. Rozwiązać Umowę można poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili przesłania w/w formularza, z zastrzeżeniem, że Użytkownik ma obowiązek uregulowania wszystkich ewentualnych należności wobec Administratora wynikających z korzystania z Serwisu.

 

49. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie oraz z innych ważnych powodów, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowna Rejestracja takiego Użytkownika wymaga zgody Administratora.

 

50. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie. Powyższe zmiany stają się skuteczne w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.

 

51. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,

 

52. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu, po wejściu w życie zmian w Regulaminie zostanie powiadomiony o tych zmianach oraz zostanie poproszony o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika zgodnie z ust. 48 powyżej.

 

53. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

 

54. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MAMAZONE

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi integralną część Regulaminu Serwisu mamazone.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności.

 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"  informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Serwis mamazone.pl

 

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu mamazone.pl jest HF Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowa 7A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział KRS 0000653595. (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 48 519 60 07 55, adres e-mail kontaktmamazone@gmail.com

Spółka przetwarza dane osobowe w celu korzystania z usług internetowych portalu mamazone.pl.
Portal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

II. Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w ramach Serwisu, a w szczególności w celu kontaktowania się z Użytkownikami, ewentualnego rozliczenia świadczonych usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.

 

Poza powyższym za zgodą Użytkownika Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom, w tym na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów na które Użytkownik wyrazi zgodę.

 

III. Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

 

IV. Zbiór Danych

Zbiór danych ("Zbiór Danych") Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

 

V. Prawa Użytkownika

Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia możliwość również Użytkownikom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

VI. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych m.in. serwera, który znajduje się w serwerowni monitorowanej 24x7x365 z zapewnionym zasilaniem elektrycznym, klimatyzacją i ochroną fizyczną oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii udostępnianych przez oprogramowanie bazodanowe wiodących firm.

 

VII. Pozostałe Postanowienia

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

3. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.