Regulamin konkursu Vitotal "Wierszyk dla Babci i Dziadka"

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Regulamin konkursu Vitotal dla Babci i Dziadka

 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Vitotal dla Babci i Dziadka” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najbardziej kreatywnych wierszy nadesłanych przez użytkowników Strony „Mamazone.pl”.

 

§ 2.

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę HF Media Sp z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-562 przy ulicy Łąkowa 7A , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000653595 , NIP 7292713761, REGON 366105327, właściciela portalu www.mamazone.pl (zwaną dalej Organizatorem).

§ 3.

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Informacje na temat Konkursu będą podane na Stronie „Mamzone.pl” pod adresem: https://www.mamazone.pl (Strona).

§ 4.

 1. Konkurs rozpoczyna się 08.01..2019 i kończy się 15.01.2019 o godzinie 15:00
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na Stronie „Mamazone.pl” nastąpi w dniu 15.01.2019
 3. Uczestnicy Konkursu

§5.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Strony Mamazone.pl
 2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje  nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

§6.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

§7.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: mail konkurs@aflofarm.pl
 4. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 6. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody Uczestnika związanej z przeniesieniem praw autorskich oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora,
 7. 6 ust. 1 lic. C) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zakresie udokumentowania konkursu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskania zgody od rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wypadku Uczestników małoletnich,
 8. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozstrzygnięciu konkursu oraz prowadzeniu marketing.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą:
 10. podmiot administrujący Stroną Mamazone.pl,
 11. osoby, które zapoznają się z opisami biorącymi udział w konkursie,
 12. osoby do których kierowane będą działania marketingowe organizatora,
 13. podmioty powiązane z Organizatorem.
 14. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez administratora:
 15. bez podania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,
 16. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych w innych celach.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 18. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji.
 19. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji, a następnie do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów.
 20. Organizator podejmuje środki techniczne, by przetwarzanie danych w związku z umieszczeniem zgłoszeń na Stronie Mamazone.pl było zgodne z prawem, w szczególności by uzyskana została zgoda na przetwarzanie danych w ten sposób lub by dokonana została aprobata przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Organizator podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować powyższą okoliczność, w szczególności jest uprawniony do kontaktu z tymi osobami.

§8.

 1. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie tylko jeden raz, tj. zamieścić 1 zgłoszenie konkursowe tj. przesłać przez formularz kontaktowy przez stronę Mamazone.pl.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Polityki Prywatności Organizatora, z którymi można zapoznać się na Stronie.

§9.

 1. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i/lub religijnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.
 3. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.
 4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi.
 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w konkursie i usunięcia zgłoszenia konkursowego ze Strony, jeśli jest ono niezgodne z Zasadami ogólnymi lub w inny sposób narusza Regulamin.

III.  Zasady i przebieg Konkursu

§10.

 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że prawa autorskie do zgłoszeń konkursowych (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane jako zwycięskie) są nabywane przez Organizatora w pełnym dozwolonym przez prawo zakresie:
  1. prawo do publikacji, wykonywania kopii materiałów i ich upubliczniania
  2. prawo do dokonywania zmian w materiale mających na celu ich przygotowanie do publikacji, kopiowanie lub udostępnianie publiczności.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować, tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.
 3. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora do lub dla dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem uczestnictwa w Konkursie. Bez wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza się
  i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że zgłoszenie konkursowe jest jego własną
  i oryginalną pracą, a nie kopią, ani nie zawiera prac osób trzecich oraz, że korzystanie ze zdjęcia przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zgadza się zabezpieczać i chronić Organizatora, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców i klientów przed wszelkimi roszczeniami (w tym dotyczącymi uzasadnionych kosztów prawnych) zgłaszanymi przez osoby trzecie w odniesieniu do użycia przez Organizatora lub licencjobiorców zgłoszenia konkursowego  Uczestnika lub wynikające z naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie, Uczestnik zwolni
  z odpowiedzialności Organizatora i weźmie na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie roszczenia.
 5. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik zobowiązuje się bezwarunkowo do dostarczenia na wniosek Organizatora wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do swojego zgłoszenia konkursowego.
 6. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem. 

§10

 1. Zwycięzców wybierze 3 osobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawiciela pracowników Organizatora, które przy zachowaniu należytej staranności, czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które prześlą najciekawsze zdaniem Organizatora konkursu wierszyki z życzeniami dla Babci i Dziadka.
 2. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.

§11.

 1. Każdy ze Zwycięzców może ubiegać się o nagrodę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej w niniejszym Konkursie, po upływie których prawo do nagrody przepada.
 2. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.
 3. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.
 4. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wygranej lub z jakichkolwiek powodów nie może z niej skorzystać, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego Zwycięzcy, a pierwotny Zwycięzca utraci nagrodę.

§12.

 1. Nagrodami są 3 zestawy ufundowane przez firmę Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. – Vitotal Gold dla kobiet i Vitotal Gold dla mężczyzn o wartości 48,03 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 6,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.
 2. Informacja o nagrodzie jest dostępna na Stronie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody.

§13.

 1. Zryczałtowany podatek dochodowy od każdej z nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagród i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§14.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w niej. Koszty związane z korzystaniem z Internetu leżą także po stronie Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za: (i) sieci (kablową, Internet lub inne), sprzęt komputerowy lub zakłócenia oprogramowania niezależnie od ich charakteru, które mogą prowadzić do ograniczenia, opóźnienia lub utracenia wpisu, (ii) inne problemy lub katastrofy, niezależnie od ich charakteru, które są związane z funkcjonowaniem sieci (kablowej, internetowej lub innego rodzaju), strony internetowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz (iii) błędy podczas wprowadzania lub przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności między technologiami w najszerszym tego słowa znaczeniu, stosowanymi przez Uczestników w ramach Konkursu oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania przez nich używanego.

§15.

 1. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń konkursowych jak również nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania dowolnej osoby za ingerowanie w działania Konkursu lub za działania uznane przez Organizatora za w jakikolwiek sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub za działania w jakikolwiek sposób uznane przez Organizatora za szkodliwe.
 3. Organizator ma prawo w każdym czasie i na podstawie rozsądnych przesłanek do wykluczenia lub dyskwalifikacji Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku (podejrzenia) nieczystej gry, oszustwa lub złamania jakichkolwiek postanowień Regulaminu. Zorganizowane lub zbiorowe uczestnictwo w Konkursie będzie traktowane jako złamanie Regulaminu.
 5. Konkurs oraz jego wynik nie mogą stanowić podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw innych niż określone w Regulaminie.

§16.

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w  Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 3 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez email konkursowy.
 2. Reklamacje  rozpatruje  Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości, adresowanej na wcześniej podany adres e-mail.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§17.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych
  w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych
  w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową (loterią, zakładem wzajemnym itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j.).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika.
 5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Komentarze