Jak skorzystać na ustawie żłobkowej

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jak założyć klubik dziecięcy? Kto może zostać opiekunem dziennym? Sprawdź, co gwarantują przepisy.

Opiekun dzienny może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. / fot. shutterstock
Opiekun dzienny może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. / fot. shutterstock

Ustawa żłobkowa weszła w życie w kwietniu 2011 r. W myśl ustawy opiekę nad najmłodszymi dziećmi mogą sprawować m.in. kluby dziecięce oraz opiekunowie dzienni.

Obie formy opieki są odpłatne - rodzice ponoszą koszty opieki i wyżywienia dzieci.

Jak działa klub dziecięcy?

Klub dziecięcy to bardziej sformalizowana działalność niż opieka sprawowana przez opiekuna dziennego. Aby założyć klubik dziecięcy, trzeba prowadzić działalność gospodarczą - kluby dziecięce podlegają takim samym rygorom prawnym jak żłobki. Mogą je prowadzić osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, np. spółki cywilne, osoby prawne (spółki z o.o.) oraz gminy. W klubiku mogą przebywać dzieci od ukończenia 1. roku życia.

Uwaga: kluby dziecięce podlegają wpisowi do rejestru klubów dziecięcych. Jest to działalność regulowana - zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Klubikiem może kierować osoba, która:

 • posiada co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wypełniła obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie jest ani nie była w przeszłości pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza rodzicielska nie była w stosunku do niej zawieszona lub ograniczona.

Opiekunem w klubiku może być osoba, która:

 • posiada kwalifikacje pielęgniarki lub położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat (jeżeli nie pracowała z dziećmi w wieku do 3 lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności) lub:
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Ponadto klubikowi trzeba nadać statut, który będzie określał zasady jego funkcjonowania. Ustala się w nim:

 • nazwę klubu
 • miejsce prowadzenia klubu
 • cele i zadania klubu oraz sposób ich realizacji
 • warunki przyjmowania dzieci do klubiku
 • zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubiku)
 • regulamin organizacyjny

Kim jest opiekun dzienny?

Opiekun dzienny to osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Wybór dziennego opiekuna w gminie następuje w drodze otwartego konkursu ofert zorganizowanego przez gminę.

Informację o tym, kto w pobliżu twojego miejsca zamieszkania jest dziennym opiekunem, możesz uzyskać w gminie, gdyż każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do prowadzenia wykazu dziennych opiekunów z którymi zawarł umowę.

Opiekun dzienny może opiekować się dziećmi, które ukończyły 20. tydzień życia.

Uwaga: jeden dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. A jeśli ma pod opieką dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia, dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Kto może zostać opiekunem dziennym?

Aby zostać dziennym opiekunem, trzeba spełniać takie same warunki, które obowiązują opiekunów w klubach dziecięcych. Dodatkowo, w związku z faktem, iż opieka nie jest sprawowana w sposób tak sformalizowany jak w przypadku klubu, kandydat na opiekuna musi wykazać, iż:

 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
 • posiada tytuł prawny do tego lokalu,
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy - wymagane jest odbycie w tym zakresie szkolenia 160-godzinnego albo 40-godzinnego - uzupełniającego. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Powyższe warunki mogą zostać w każdej chwili zweryfikowane przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.  

Ponadto dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki, z tym że za zawarcie takiej umowy jest odpowiedzialny wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to on opłaca i finansuje składki na to ubezpieczenie.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późń. zm)
 • rozporządzenie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych ( Dz. U. Nr 69, poz. 367)
Tematy: ustawa żłobkowa, klubik dziecięcy, opiekun dzienny, żłobek

Komentarze