Przemoc wobec dzieci

Ocena: 2.22/5 Głosów: 16
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jakie są konsekwencje prawne, czym jest Niebieska Karta i jak wygląda postępowanie sądowe z udziałem dzieci

Zakaz bicia dzieci to także zakaz dawania klapsów. Fot. Shutterstock.com
Zakaz bicia dzieci to także zakaz dawania klapsów.

To co się dzieje w domach, to nie tylko sprawa ich mieszkańców. Jeśli podejrzewasz, że za ścianą, u sąsiadów dochodzi do aktów przemocy masz nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zareagować.

Wprowadzona w 2005 roku Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma za zadanie zapewniać ochronę i poszanowanie praw człowieka oraz zwiększyć skuteczność zapobiegania przemocy w rodzinie. Mówi o środkach prewencyjnych oraz zasadach postępowania wobec osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc. Ustawa definiuje rodzinę jako wszystkie osoby bliskie tj. małżonków, ich rodziców i dziadków, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu, a także powinowatych w tej samej linii lub stopniu (powinowactwo to więź, jaka powstaje pomiędzy krewnymi dwóch osób, po zawarciu przez te osoby związku małżeńskiego. Jest to np. więź powstała między siostrą żony i bratem męża). Przemoc w rodzinie to zarówno jednorazowe jak i powtarzające się umyślne działanie narażające członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Przemoc może być więc fizyczna i psychiczna. Ustawodawca wprowadza również termin zaniechania tj. bezczynności. Oznacza to, że jeśli widzisz przemoc, a nie reagujesz jesteś jej również winna.

Sprawdź, co możesz zrobić, gdy podejrzewasz, że sąsiedzi biją dzieci

Niebieskie Karty

Wraz z ustawą powstała procedura "Niebieskie Karty", która dotyczy podejmowania interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą. Jej zadaniem jest zgromadzenie danych o zaistniałych zdarzeniach, uczestnikach oraz podjętych czynnościach. Wszczęcie procedury następuje na podstawie zgłoszenia osoby, która doświadczyła przemocy lub na podstawie zgłoszenia osoby, która była świadkiem zdarzenia. Wypełnienie "Niebieskiej Karty" nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, jednak może zostać wykorzystane jako dowód procesowy. Informacji zawartych w Karcie nie można zmienić ani wycofać nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej, a podejmowanie interwencji nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Jeśli zatem zaobserwujesz w swoim otoczeniu niepokojące sygnały, świadczące o przemocy w rodzinie - nie wahaj się złożyć zawiadomienia na policję. Twój sygnał pozwoli na rozpoczęcie procedury i zbadanie, czy konieczna jest interwencja i pomoc.

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci

Wprowadzenie tego zakazu w 2010 roku wynikało z konieczności zapewnienia większej ochrony dziecku przed przemocą w rodzinie poprzez ukształtowanie prawidłowych zachowań rodzicielskich i właściwych metod wychowawczych.

Zakaz stosowania kar cielesnych to nie tylko zakaz "bicia dziecka", rozumianego jako użycie siły i wyrządzenie widocznej krzywdy, ale także zakaz dawania klapsów.

Zakaz został wprowadzony do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale bez sankcji karnych wyraźnie określonych za jego naruszenie. Ich brak nie oznacza jednak, że zakaz można ignorować. Krzywdzenie dziecka może bowiem prowadzić do ograniczenia, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy też wprowadzenia zakazu kontaktów z dzieckiem. Nie należy też zapominać o odpowiedzialności karnej uregulowanej w Kodeksie karnym.

Odpowiedzialność karna za bicie dzieci

W Kodeksie karnym nie ma szczególnych regulacji odnoszących się wyłącznie do dzieci. W tym przypadku dziecko jest traktowane na równi z dorosłym, a w świetle prawa uderzenie dziecka to takie samo przestępstwo, jak uderzenie dorosłego człowieka. Ustawodawca nie przewidział ani łagodniejszej, ani zaostrzonej odpowiedzialności za bicie dziecka.  Konsekwencją karną może być grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do roku.

Czytaj dalej na następnej stronie: Przemoc wobec dzieci

Tematy: przemoc, bicie, klaps, prawa rodzicielskie

Komentarze