Paszport dla dziecka - wywiad

Ocena: 2.43/5 Głosów: 2
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Pani Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opowiada o wymogach paszportowych, które powinniśmy spełnić, chcąc wyjechać z dzieckiem na wakacje poza granice Unii Europejskiej.

Ważny paszport pozwala nam wyjechać poza Unię Europejską.
Ważny paszport pozwala nam wyjechać poza Unię Europejską.

Agnieszka Budo: Zbliżają się wakacje i wielu rodziców dopiero teraz zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że aby wyjechać z kilkuletnim dzieckiem na wakacje poza Unię Europejską, muszą wyrobić mu paszport. Czy rocznemu dziecku wydawany jest taki sam dokument jak na przykład sześcioletniemu?

Małgorzata Woźniak: Nie, oczywiście, że nie. Rodzice dzieci, które nie ukończyły pięciu lat, mogą ubiegać się o wydanie dziecku jednego z dwóch rodzajów dokumentu paszportowego: paszportu tymczasowego lub paszportu biometrycznego. Paszport tymczasowy ważny jest przez 12 miesięcy od daty jego wydania i nie zawiera żadnych danych biometrycznych. A co ważne - dzieci nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o jego wydanie. Obecność małoletnich jest konieczna tylko w sytuacji, gdy rodzice ubiegają się o paszport biometryczny. Jest on ważny, podobnie jak paszport tymczasowy, przez 12 miesięcy od daty jego wydania, ale w przeciwieństwie do tymczasowego, zawiera dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy.

Jakie dokumenty wydaje się dzieciom, które skończyły już pięć lat?

Dzieci, które skończyły piąty rok życia, a nie ukończyły jeszcze trzynastego, dostają paszport ważny przez pięć lat od daty wystawienia. Od małoletniego, który ukończył szósty rok życia, pobiera się odciski palców za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Nieletnim powyżej trzynastego roku życia wydaje się paszport ważny przez dziesięć lat i zawierający dodatkowo ich czytelny podpis.

Czy przy odbiorze dokumentu konieczna jest obecność dziecka?

Nie, nie jest obowiązkowa. Paszport może odebrać jeden z rodziców. Należy jednak pamiętać, że przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dzieciom, które ukończyły już piąty rok życia, wymagana jest ich obecność.

Czy rodzice wspólnie składają wniosek o wydanie dziecku paszportu?

To zależy. Mogą złożyć wniosek wspólnie, mogą również w pojedynkę. W tym drugim przypadku należy jednak pamiętać o pisemnej zgodzie drugiego rodzica, która musi być poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

A co w sytuacji, gdy jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich lub nie zgadza się na wydanie dokumentu?

Na wydanie paszportu osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. Jeśli jednak jeden z rodziców, na podstawie orzeczenia sądu, został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona, pisemną zgodę (również poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza) na wydanie paszportu składa jeden z rodziców. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub w sytuacji, w której nie można uzyskać zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sadu rodzinnego.

A co ze zgodą na wydanie paszportu dziecku za granicą?

Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego
z rodziców, jeżeli uzyskanie zgody drugiego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz przemawia za tym dobro małoletniego. W przypadku, gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.

Kto w Polsce zajmuje się wydawaniem paszportów?

W naszym kraju organem wydającym dokument paszportowy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu dziecka, a w razie braku takiego miejsca - wojewoda właściwy ze względu na miejsce ostatniego stałego pobytu. Osobom, które nigdy nie posiadały stałego zameldowania na terytorium kraju, dokumenty paszportowe wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu. Za granicą natomiast dokumenty paszportowe wydaje konsul.

Jakie dokumenty powinni złożyć rodzice, ubiegający się o wydanie paszportu dziecku?

Po pierwsze wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, następnie dwie jednakowe, kolorowe fotografie spełniające wymogi biometrii, a w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia. Tak jak już wcześniej mówiłam, rodzice powinni złożyć również pisemną zgodę na wydanie paszportu lub przedstawić orzeczenie sądu, z którego wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności jej uzyskania. Na koniec powinniśmy pamiętać o dowodzie uiszczenia opłaty paszportowej.

Z jakim kosztem powinniśmy się liczyć, chcąc wyrobić dziecku paszport?

Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły trzynastego roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł. Za wydanie paszportu dzieciom  powyżej trzynastu lat, pobiera się opłatę w wysokości 140 zł. Od powyższych opłat wszystkim małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom przysługuje 50% ulga w opłacie za wydanie paszportu. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Ile wynosi przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu?

Przeciętny czas oczekiwania na paszport w naszym kraju to 30 dni. Przed wyjazdem za granicę warto się upewnić, czy okres ważności posiadanego przez dziecko paszportu nie jest krótszy niż minimalny okres ważności dokumentu wymagany przez władze kraju, do którego planowana jest podróż.

Dziękuję Pani za rozmowę.

Czytaj też: Niemowlę w samolocie

Tematy: wakacje, paszporty, dokumenty podróży, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komentarze